علامه طباطبایی
دوشنبه - 2018 ژوئن 25 - 12 شوال 1439 - 4 تير 1397
ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 202833
تاریخ انتشار : 30 بهمن 1395 20:36
تعداد مشاهدات : 303

نقش دانش اصول فقه در تفسير قرآن از ديدگاه علامه طباطبائي 3

قرآن به زبان عرف عام عقلا نازل شده و خداي متعال در قرآن كريم با روش معمولي و متعارف ميان عقلا سخن گفته است. البته اين سخن به اين معنا نيست كه خداي متعال در قرآن كريم به اين روش بسنده كرده و روش خاصي نداشته است.

نتيجه گيري
نتايج مهمي كه در اين مقاله براساس تحليل ديدگاه علامه طباطبائي و روش تفسير ايشان در بهره گيري از اصول فقه در تفسير به دست آمد، عبارت اند از:

1. قرآن به زبان عرف عام عقلا نازل شده و خداي متعال در قرآن كريم با روش معمولي و متعارف ميان عقلا سخن گفته است. البته اين سخن به اين معنا نيست كه خداي متعال در قرآن كريم به اين روش بسنده كرده و روش خاصي نداشته است.
2.
با توجه به اصول فقه، معناي آياتي كه در آنها هيئت افرادي واژه، به ويژه هيئت مشتق، به كار رفته است، روشن مي شود.
3.
با استفاده از دانش اصول فقه، هيئت انشايي امر به معناي وجوب و نهي به معناي حرمت است و مطابق آن، آيات تفسير مي شود.
4.
براساس دانش اصول فقه، برخي از جملات، معناي التزامي و مدلول سياقي دارد و مطابق آن، آيات تفسير مي شود.
5.
با توجه به علم اصول، بايد به معناي كلي و مطلق واژه و جمله توجه و براساس آن، آيات را تفسير كرد.
6.
علامه طباطبائي براساس امتناع استعمال لفظ در بيش از يك معنا آيات را تفسير مي كنند.
7.
سياق يكي از قراين مهم در فهم معناي آيات است.
8.
با توجه به حجيت معناي ظاهري و ارادة آن در اصول، مراد آيات بيان مي شود.
9.
با عنايت به امكان تخصيص آيات، برخي آيات با آيات ديگر و روايات تخصيص مي خورد.
10.
با توجه به حجيت روايات متواتر و محفوف به قرائن، اين روايات موجب علم به معناي آيات مي شود؛ لكن روايات آحاد تفسيري معتبر و علم آور نيست.
11.
علامه طباطبائي در تبيين معناي واژه به قول لغت شناسان مراجعه مي كنند.
12.
عقل منبع مهم و اساسي در تفسير قرآن است و بايد آيات قرآن كريم را با توجه به آن تفسير كرد.


پي نوشت ها:

[1]. ر.ك: علي اكبر بابايي، مكاتب تفسيري، ج2، ص 264-305؛ علي الاوسي، روش علامه طباطبايي در تفسير قرآن، ترجمه: سيدحسين ميرجليلي، ص202-238.
[2] .
جعفر سبحاني، تهذيب الاصول (تقريرات درس امام خميني(ره))، ج 1، ص 5 و 6.
[3] .ر.ك: جعفر سبحاني، همان.
[4]. ر.ك: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 4، ص 504؛ راغب اصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص636، ماده فسر.
[5].
جدا كردن، لازمه بيان است؛ چراكه در چيز مبهم احتمالات گوناگوني است و با روشن ساختن آن، يك امر از امرهاي ديگر جدا مي شود. آشكار ساختن امر پنهان يا امر معقول مصداقِ بيان است.
[6].
سيدمحمدحسين طباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 1، ص4.
[7].
ر.ک: علي اكبر بابايي و ديگران، روش شناسي تفسير قرآن، ص 18؛ محمود رجبي، روش تفسير قرآن، ص11.
[8] 
علي اكبر بابايي و ديگران، همان، ص 3.
[9] محمود رجبي، جزوة درسي مباني تفسير (با اندكي تغيير در عبارت).
[10]. براي تقسيم هاي ديگر مباني ر.ك: علي اكبر سيفي مازندراني، دروس تمهيدية في القواعد التفسيرية، ج 1، ص139-143؛ سيدرضا مؤدب، مباني تفسير قرآن، ص 37-40.
[11].
محمدفاكر ميبدي، قواعد التفسير لدي الشّيعة و السّنة، ص35 و 36.
[12].
محمدباقر سيعدي روشن، تحليل زبان قرآن، ص 371- 387.
[13].
براي توضيح بيشتر ر.ک: محمدتقي بروجردي، نهاية الافكار (تقريرات درس آقا ضياء عراقي)، ج 3، ص 87.
[14].
ر.ک: محمدكاظم خراساني، كفاية الأصول، ص 281؛ محمدعلي كاظمي، فوائد االأصول (تقريرات درس محمدحسين نائيني)، ج 3، ص 135.
[15] .
ر.ك:سيدمحمدحسين طباطبايي، حاشية الكفاية، ج 2، ص 205و206.
[16]. محمّدكاظم خراساني، كفاية الأصول، ص 281؛ محمّدرضا مظفر، اصول الفقه، ج 2، ص136.
[17].
ر.ك: سيّدمحمّدحسين طباطبائي، الميزان، ج 1، ص 19، 131، 149، 228، 281.
[18].
ر.ك: شيخ طوسي، التبيان، ج 9، ص 369؛ سيدمحمود آلوسي، روح المعاني، ج 13، ص 337.
[19].
سيّدمحمّدحسين طباطبائي، همان، ج 18، ص 353.
[20] 
علي اكبر بابايي و ديگران، روش شناسي تفسير، ص 3.
[21] .ر.ك: سيّدابوالقاسم خوئي،  أجود التقريرات (تقريرات درس محمّدحسين نائيني)، ج 2، ص 508.
[22]. سيّدمحمود هاشمي شاهرودي، بحوث في علم الأصول (تقريرات درس شهيد سيّدمحمّدباقر صدر)، ج 1، ص 263.
[23].
در هيئت افرادي از هيئت فعل و مصدر نيز بحث مي شود كه از ذكر آنها صرف نظر گرديد. ر.ك: سيّدمحمود هاشمي شاهرودي،بحوث في علم الأصول، ج 1، ص 305-320.
[24].
سيّدمحمّدرضا طباطبائي، صرف ساده، ص 133.
[25] .
ر.ك: محمّد كاظم خراساني، كفاية الأصول، ص 38-39؛ محمّدرضا مظفر، أصول الفقه، ج 1، ص 58.
[26] .ر.ك: محمّدكاظم خراساني، همان، ص 45؛ عبدالكريم حائري، درر الفوائد، ص 62؛ جعفر سبحاني، تهذيب الاصول، ج 1، ص 113.
[27]. ر.ك: سيدمحمدحسين طباطبايي، حاشية الكفاية، ج 1، ص 56.
[28].
همو، الميزان، ج 9، ص 306.
[29].
ر.ك: محمّدباقر مجلسي، بحارالانوار، ج 8، ص 119.
[30].
آيت الله جوادي آملي مي نويسند: از آيات ديگري مانند: «وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ» (توبه: 49) نيز اين مطلب استفاده مي شود؛ زيرا ظاهر مشتق (كلمه محيط) در متلبس بالفعل است، نه متلبس آينده. (تسنيم، ج 2، ص 451-452)
[31]. سيّدمحمود هاشمي شاهرودي، بحوث في علم الأصول، ج 1، ص 263.
[32].
با توجه به مهم تر بودن بحث از معناي هيئت جمله تامه به آن پرداخته مي شود و از بحث از هيئت جمله ناقصه صرف نظر مي شود.
[33].
محمّدرضا مظفّر، أصول الفقه، ج 1، ص 71.
[34].
همان، ج 1، ص 105.
[35].
جعفربن حسن حلّي، معارج الاصول، ص 64؛ سيّدمحمّدباقر صدر، دروس في علم الاصول، ج 2 ، ص 91-92.
[36].
ر.ك: حسن بن زين الدين، معالم الدين، ص 90؛ محمّدكاظم خراساني، كفاية الأصول، ص 149.
[37].
سيّدمحمّدحسين طباطبائي، الميزان، ج 2، ص 101.
[38].
همان، ج 7، ص 376.
[39].
محمّدرضا مظفر، المنطق، ص 43-44.
[40].
محمّدحسين اصفهاني، الفصول الغرويّة، ص 146؛ محمّدعلي كاظمي، فوائد الاصول، ج 1-2، ص 477-488.
[41].
محمّد حسين اصفهاني، همان، ص 145.
[42].
محمّدرضا مظفّر، أصول الفقه، ج 1، ص 112؛ جعفر سبحاني، تهذيب الأصول، 1، ص 330.
[43].
محمّدعلي كاظمي، فوائد الأصول، ج 1-2، ص 477-488؛ سيّدمرتضي فيروزآبادي، عناية الاصول، ج 1، ص 393.
[44].
حسن بن زين الدين، معالم الدين، ص77؛ محمّدعلي كاظمي، همان، ج 1-2، ص 479-484؛ محمّدتقي بروجردي، نهاية الأفكار، ج 1-2، ص 478-482.
[45] .
ر.ك: شيخ حر عاملي، وسائل الشيعة، ج 1، ص 245-246، روايت2.
[46]. سيّدمحمّدحسين طباطبائي، الميزان، ج 5، ص 226-227.
[47] .
علي اكبر دهخدا، فرهنگ دهخدا، ماده «لقب».
[48]. سيّدمحمّدجعفر مروّج، منتهي الدراية، ج 3، ص 445.
[49].
شيخ مرتضي انصاري، مطارح الأنظار، ص191.
[50].
سيّدمحمّدجعفر مروّج، منتهي الدراية، ج 3، ص 445.
[51].
مرتضي انصاري، مطارح الأنظار، ص 190؛ محمّدكاظم خراساني، كفاية الاصول، ص 212.
[52].
سيّدمحمّدحسين طباطبائي، الميزان، ج 2، ص 211.
[53] .
شايان ذكر است كه امر در اين مورد در مقام دفع حظر است و به جواز نزديكي با زنان دلالت مي كند. ر.ك: حسين بن علي ابوالفتوح رازي، روض الجنان و روح الجنان، ج 3، ص 237 -238؛ سيّدمحمّدحسين طباطبائي، الميزان، ج 2، ص 210.
[54].
برخي از اصوليون مدلول هاي ياد شده را در منطوق غير صريح قرار مي دهند. ر.ك: يوسف بحراني، حدائق الناضرة، ج 1، ص 55-56؛ محمّدتقي رازي، هداية المسترشدين، ج 2، ص 415-416.
[55].
محمّدرضا مظفّر، أصول الفقه، ج 1، ص 130-131.
[56].
ر.ک: محمّدتقي رازي، هداية المسترشدين، ج 2، ص 415-416؛ محمّدرضا مظفّر، أصول الفقه، ج 1، ص 131-132.
[57].
فاء فصيحه، فائي است كه معطوف عليه آن حذف شده است. ضمن آنكه معطوف عليه جنبه سببيت نسبت به معطوف دارد بي آنكه حرف شرطي در تقدير باشد. (ر.ك: عبدالغني الدقر، معجم القواعد العربية، ج 21، ص 4، باب الفاء)
[58] سيّدمحمّدحسين طباطبائي، الميزان، ج 17، ص 152.
[59].
ر.ک: يوسف بحراني، حدائق الناضرة، ج 1، ص 56؛ محمّدرضا مظفّر، اصول الفقه، ج 1، ص 133-134.
[60].
سيّد محمّدحسين طباطبايى، الميزان، ج 7، ص 67.
[61] .
علي اكبر بابايي، مكاتب تفسيري، ج 2، ص 300-301.
[62]. ر.ك: محمّدتقي رازي، هداية المسترشدين، ج 2، ص 418؛ محمّدرضا مظفّر، اصول الفقه، ج 1، ص 134؛ علي مشكيني، اصطلاحات الأصول، ص 133.
[63].
سيّدمحمّدحسين طباطبائي، الميزان، ج 18، ص 201.
[64].
ر.ك: شيخ مفيد، الارشاد في معرفة حجج الله علي العباد، ج 1، ص 206؛ ابن شهر آشوب، مناقب آل ابي طالب، ج 2، ص 192؛ محمّدباقر مجلسي، بحارالانوار، ج 16، ص 397؛ سيّدهاشم بحراني، البرهان في تفسير القرآن، ج 5، ص 42-43؛ بيهقي، سنن الكبري، ج 7، ص 442 ؛ جلال الدين سيوطي، الدر المنثور، ج 1، ص 288.
[65].
ر.ك: محمّدكاظم خراساني، كفاية الاصول، ص 216؛ محمّدعلي كاظمي، فوائد الاصول، ج 1-2، ص 511؛ محمّدرضا مظفّر، اصول الفقه، ج 1، ص 139.
[66] .
ر.ك: حسن بن زين الدين، معالم الدين، ص102؛ محمّدكاظم خراساني، همان، ص 216.
[67]. محمّدكاظم خراساني، همان، ص 246-247؛ جعفر سبحاني، تهذيب الاصول، ج 1، ص 466.
[68].
ابوالقاسم قمي، قوانين الاصول، ج 1، ص 193-225؛ محمّدكاظم خراساني، همان، ص 216.
[69].
سيّدمحمّدحسين طباطبائي، الميزان، ج 1، ص 118.
[70] .
ر.ک: خليل بن احمد، كتاب العين، ج 5، ص 101؛ احمدبن فارس معجم مقاييس اللغة، ج 3، ص 420.
[71]. محمّدعلي كاظمي، فوائد الاصول، ج 1-2، ص 562؛ محمّدرضا مظفّر، اصول الفقه، ج 1، ص 167.
[72].
ابوالقاسم قمي، قوانين الاصول، ج 1، ص 321؛ محمّداسحاق فيّاض، (تقريرات درس مرحوم آقاي خوئي)، محاضرات في اصول الفقه، ج 5، ص 151.
[73].
ر.ك: محمّدكاظم خراساني، كفاية الاصول، ص 247؛ محمّدعلي كاظمي، فوائد الاصول، ج 1-2، ص 573ـ574.
[74].
ر.ك: حسن بن زين الدين، معالم الدين، ص 150؛ ابوالقاسم قمي، قوانين الاصول، ج 1، ص 321.
[75].
محمّدعلي كاظمي،فوائد الاصول، ج 1-2، ص 564.
[76].
سيّدمحمّدحسين طباطبائي، الميزان، ج 5، ص 153.
[77].
محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج 1، ص 173.
[78].
سيدمحمدحسين طباطبائي، الميزان، ج 16، ص 199.
[79].
منظور از اراده در اين بحث، اراده استعمالي است. هرگاه پس از مرحله اراده استعمالي اگر قرينه اي بر خلاف ظهور و اراده استعمالي نباشد، همان اراده جدي به شمار مي رود.
[80] .
ر.ك: سيّدمحمّد مجاهد، مفاتيح الأصول، ص 24.
[81]. محمّدكاظم خراساني، كفاية الاصول، ص 36؛ سيّدابوالقاسم خوئي، أجود التقريرات، ج 1، ص 41؛ محمّدحسين غروي، نهاية الدراية، ج 1، ص 103-104.
[82].
جعفر بن حسن حلّي، معارج الاصول، ص 53؛ حبيب الله رشتي، بدائع الافكار، ص163.
[83].
ر.ك: سيّدمرتضي، الذريعة الي اصول الشريعة، ج 1،ص17-18؛ عبدالكريم حائري، دررالفوائد، ج 1-2، ص 55؛ امام خميني، مناهج الاصول، ج 1، ص 187.
[84].
عبدالله جوادي آملي، تسنيم تفسير قرآن كريم، ج 1، ص 129-130.
[85] .
ر.ك: سيدمحمدحسين طباطبائي، حاشية الكفاية، ج 1، ص 48-49.
[86]. برخي از نويسندگان مقالات مستقلي در اين باره تأليف كرده اند؛ مانند محمدعلي رضايي كرماني، «جايگاه سياق در الميزان»پژوهش هاي قرآني، ش9-10.
[87].
اسماعيل بن حماد جوهري، الصحاح، ج4، ص1499؛ ابن منظور، لسان العرب، ج10، ص166.
[88] .
ر.ك: احمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج3، ص117.
[89] .علي اكبر دهخدا، لغت نامه دهخدا، ذيل «سياق».
[90]. ايشان در تعريف سياق مي نويسند: «نريد بالسياق كل ما يكشف اللفظ الذي نريد فهمه من دوال أخرى سواء كانت لفظية كالكلمات التي تشكل مع اللفظ الذي نريد فهمه كلاما متحدا مترابطا ، أو حالية كالظروف و الملابسات التي تحيط بالكلام وتكون ذات دلالة في الموضوع» سيّدمحمّدباقر صدر، دروس في علم الأصول، ج 1 ، ص 89.
[91].
اشكال اين تعريف، گستردگي آن است كه تمام قراين (قراين پيوسته لفظي، فضاي نزول به عنوان قرينه پيوستة غير لفظي) را شامل مي شود، در صورتي كه واژه سياق در آثار دانشمندان، به اين گستردگي به كار نرفته است، چرا كه از بيان آنان استفاده مي شود كه سياق را قرينه پيوسته لفظي به شمار آورده اند.ر.ك: (علي اكبر بابايي و ديگران، روش شناسي تفسير قرآن، ص120؛ محمّدفاكر ميبدي، قواعد التفسير لدي الشّيعة و السّنة، ص279).
[92] .
ر.ك: همان ها.
[93] .ر.ك:سيدمحمدحسين طباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 20، ص 224.
[94] .ر.ك: ابن جزي غرناطي، كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، ج 2، ص 458.
[95]. ر.ك: محمّدرضا مظفّر، اصول الفقه، ج 1، ص 37.
[96].
همان، ص 36-37.
[97].
طبرسي، مجمع البيان لعلوم القرآن، ج 10، ص 799.
[98].
ر.ك: سيدمحمدحسين طباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 20، ص 343.
[99].
محمّدرضا مظفّر، اصول الفقه، ج 1، ص 139.
[100] .
ر.ك: سيّدمرتضي، الذريعة الي اصول الشريعة، ج 1، ص 279؛ محمّد كاظم خراساني، كفاية الاصول، ص 235.
[101]. حسن بن يوسف حلّي، مبادئ الوصول، ص 134.
[102] .
ر.ك: محمّد كاظم خراساني، كفاية الاصول، ص 233؛ محمّدعلي كاظمي، فوائد الاصول، ج 1-2، ص 556.
[103] .ر.ك: حسن بن زين الدين، معالم الدين، ص 139-140؛ محمّدكاظم خراساني، همان، ص 233.
[104]. سيدمحمدحسين طباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 16، ص 82.
[105] .
ر.ك: حسن بن زين الدين، معالم الدين، ص 140؛ محمّدكاظم خراساني، كفاية الاصول، ص 235.
[106] .ر.ك: محمّدكاظم خراساني، همان، ص 235؛ جعفر سبحاني، تهذيب الاصول، ج 1، ص 517.
[107]. سيدمحمدحسين طباطبائي، الميزان، ج 3، ص 84.
[108].
همان، ج 4، ص212-213.
[109] .
ر.ك:علي اكبر بابايي و ديگران، روش شناسي تفسير قرآن، ص 261.
[110] .ر.ك: همان، ص 263.
[111]. سيدمحمدحسين طباطبائي، الميزان، ج 1، ص 30.
[112] .ر.ك: حسن بن زين الدين، معالم الدين، ص 187.
[113] .براي آگاهي از شرايط اعتبار خبر واحد ر.ك: همان، ص 199-203.
[114]. ر.ك: شيخ مرتضي انصاري، فرائد الاصول، ج 1، ص 130-131؛ محمّدكاظم خراساني، كفاية الاصول، ص 293.
[115]. ر. ك: سيّدابوالقاسم خوئي، اجود التقريرات، ج 2، ص 106.
[116]. ر.ك: همو، البيان، ص 398-399؛ محمّدفاضل لنكراني، مدخل التفسير، ص 175.
[117]. سيدمحمدحسين طباطبائي، قرآن در اسلام، ص 61.
[118]. همو، الميزان، ج 10، ص 351.
[119]. ر. ك: محمّدكاظم خراساني، كفاية الاصول، ص 286؛ سيّدمحمود هاشمي شاهرودي، بحوث في علم الاصول، ج 4، ص 295.
[120] .ر.ك: عبدالكريم حائري، درر الفوائد، ج 1-2، ص 368-369؛ جعفر سبحاني، تهذيب الاصول، ج 2، ص 97ـ98.
[121]. ر.ك: محمّدكاظم خراساني، كفاية الاصول، ص 287؛ محمّدتقي بروجردي، نهاية الافكار، ج 3، ص 95.
[122]. شيخ مرتضي انصاري، فرائد الاصول، ج 1، ص 90.
[123]. ر.ك: سيدمحمدحسين طباطبائي، الميزان، ج 1، ص 24 و 34؛
[124]. ر.ك: همان، ج 5، ص 304؛ ج 15، ص 295.
[125]. ر.ك:همان، ج 5، ص 204.
[126]. ر.ك:همان،ج 11، ص 50؛ ج 15، ص 295.
[127]. ر.ك:همان،ج 11، ص 50.
[128]. ر.ك:همان.
[129]. ر.ك:همان، ج 15، ص 295.
[130]. ر.ك:همان، ج 4، ص 275.
[131]. ر.ك: ابوالفتح كراجكي، كنز الفوائد، ص 186؛ محمدتقي رازي، هداية المسترشدين، ج3، ص496-542.
[132]. مانند اينكه عقل چيست؟ موارد فتواي عقل كدام است؟ عقل در برابر نقل است يا در برابر كتاب و سنت و...؟
[133] .مانند برخي از نزاع هاي اخباريان و اصوليان كه در اثر روشن نبودن برخي مطالب بوده است. ر.ك: (محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج2، ص 118).
[134] .در برخي از مسائل ميان شيعه و اهل سنت چه اشاعره و چه معتزله تفاوت هايي وجود دارد كه از ذكر آنها صرف نظر مي شود.
[135] .ر.ك: محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج1، ص115-126؛ محمدابراهيم جناتي، منابع اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامي، ص 224-250.
[136]. عبدالله جوادى آملى، سيره تفسيرى علامه طباطبايى: شناخت نامه علامه طباطبايى، ج 2، ص 78.
[137]. سيدمحمدحسين طباطبائي، الميزان، ج 20، ص 112.


منابع

آلوسي، محمود، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، بيروت، دارالكتب العلمية، 1415 ق.
ابن زين الدين، حسن، معالم الدين و ملاذ المجتهدين، قم، موسسة النشر الاسلامي، بي تا.
ابن جزي غرناطي، محمدبن احمد، كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، بيروت، شركت دار الارقم بن ابي الارقم، 1416 ق.
ابن شهر آشوب، محمدبن علي، مناقب آل ابي طالب، نجعف، المكتبة الحيدرية، 1376 ق.
ابن منظور، محمدبن مكرم، لسان العرب، بي جا، ادب الحوزة، 1405 ق.
ابوالحسين، احمدبن فارس، معجم مقاييس اللغة، بي جا، مكتب الاعلام الاسلامي، 1404 ق.
ابوالفتوح رازي حسين بن علي، روض الجنان و روح الجنان في تفسير القرآن، مشهد، بنياد پژوهش هاي اسلامي آستان قدس رضوي ، 1408 ق.
ابوالفتح كراجكي، كنز الفوائد، قم، مكتبة المصطفوي، 1369.
ازهري، محمدبن احمد، تهذيب اللغة، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1421 ق.
انصاري، شيخ مرتضي، مطارح الانظار، بي جا، مؤسسة آل البيت(ع) للطباعة و النشر، بي تا.
ـــــ ، فرائد الاصول، قم، دهاقاني، 1375.
اصفهاني، محمدحسين، الفصول الغروية، بي جا، دار إحياء العلوم الاسلامية، 1404 ق.
اصفهاني، محمدرضا، وقاية الاذهان، بيروت، مؤسسة آل البيت(ع) لإحياء التراث، 1413 ق.
علي الاوسي، روش علامه طباطبائي در تفسير الميزان ، ترجمه سيدحسين ميرجليلي ، تهران، چاپ و نشر بين الملل، 1381.
بابايي علي اكبر و ديگران، روش شناسي تفسير قرآن، قم، پژوهشكده حوزه و دانشگاه، 1379 .
ـــــ ، مكاتب تفسيري، قم، پژوهشكده حوزه و دانشگاه، 1389.
بروجردي، محمدتقي، نهاية الافكار(تقريرات درس مرحوم آقا ضياء عراقي)، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، 1405 ق.
بحراني، يوسف، حدائق الناضرة في احكام العترة الطاهرة، قم، موسسة النشر الاسلامي، بي تا.
بيهقي، احمدبن الحسين، سنن الكبري، بي جا، دارالفكر، بي تا.
جوادي آملي، عبدالله، تسنيم تفسير قرآن كريم، قم، اسراء، 1381.
ـــــ ، سيره تفسيري علامه طباطبائي: شناخت نامه علامه طباطبائي، ج 2، ص 78.
جناتي، محمدابراهيم، منابع اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامي، تهران، كيهان، 1370.
جوهري، اسماعيل بن حماد، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية، چ چهارم، بيروت، دارالعلم للملايين، 1407 ق.
حائري، شيخ عبدالكريم، درر الفوائد، چ پنجم، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، 1408 ق.
حلي، حسن بن يوسف، مبادئ الوصول الي علم الاصول، چ دوم، تهران، المطبعة العلمية، 1404 ق.
حلي، جعفربن حسن، معارج الاصول، بي جا، مؤسسة آل البيت(ع) للطباعة و النشر، 1403 ق.
خراساني، محمدكاظم، كفاية الاصول، چ دوم، بيروت، مؤسسة آل البيت(ع) لإحياء التراث، 1412 ق.
امام خميني(ره)، مناهج الوصول الي علم الأصول، تهران، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1414 ق.
خوئي، سيدابوالقاسم، اجود التقريرات، (تقريرات درس مرحوم محمد حسين نائيني)، بي جا، مطبعة العرفان، 1352 ق.
ـــــ ، البيان في تفسير القرآن، چ چهارم، بيروت، دارالزهراء للطباعة و النشر و التوزيع، 1395 ق.
دهخدا، علي اكبر، فرهنگ دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، بي تا.
رازي، محمدتقي، هداية المسترشدين، قم، مؤسسة آل البيت(ع)، بي تا.
راغب اصفهاني، حسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، چ دوم، بي جا، دفتر نشر كتاب، 1404 ق.
رجبي، محمود، روش تفسير قرآن، قم، پژوهشكده حوزه و دانشگاه، 1383.
رشتي، ميرزا حبيب الله، بدائع الافكار، قم، مؤسسة آل البيت(ع)، 1313 ق.
رضايي كرماني، محمدعلي، جايگاه سياق در الميزان، پژوهشهاي قرآني، ش9-10
سبحاني، جعفر، تهذيب الاصول(تقريرات درس مرحوم امام خميني)، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، 1405 ق.
سيعدي روشن، محمد باقر، تحليل زبان قرآن، تهران، پژوهشكده حوزه و دانشگاه و پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1383.
سيفي مازندراني، علي اكبر، دروس تمهيدية في القواعد التفسيرية، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، 1428ق.
سيوطي، جلال الدين، الدّر المنثور في تفسير المأثور، قم، كتابخانه آيةالله مرعشي نجفي ، 1404 ق.
مكي، محمدبن (شهيد اول)، القواعد و الفوائد في الفقه و الاصول و العربية، بي جا، منشورات مكتبة المفيد، بي تا.
صدر، سيدمحمد باقر، دروس في علم الاصول، قم، مركز الابحاث لدراسات التخصصية للشهيد الصدر، 1421 ق.
ـــــ ، المعالم الجديدة للاصول، چ دوم، طهران، مكتبة النجاح، 1395ق.
طباطبائي، سيدمحمد حسين، حاشية الكفاية، قم، بنياد علمي فكري علامه طباطبائي، 1402 ق.
ـــــ ، الميزان في تفسير القرآن، قم، موسسة النشر الاسلامي، بي تا.
ـــــ ، الميزان في تفسير القرآن، ترجمه موسوي همداني سيدمحمدباقر، قم، انتشارات اسلامي 1374.
ـــــ ، قرآن در اسلام، چ نهم، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1379.
طباطبائي سيّدمحمدرضا، صرف ساده، چ بيست و هشتم، قم، مؤسسة انتشارات دارالعلم، 1372.
طبرسي، فضل بن حسن، مجمع البيان لعلوم القرآن، چ سوم، تهران ، ناصر خسرو، 1372.
طوسي، محمدبن حسن، التبيان في تفسير القرآن، بيروت، دار احياء التراث العربي، بي تا.
علم الهدي، سيدمرتضي، الذريعة الي اصول الشريعة، تهران، دانشگاه تهران، 1348.
غروي، محمدحسين، نهاية الدراية، قم، مكتبة سيدالشهداء(ع)، 1374.
فاضل لنكراني، محمد، مدخل التفسير، تهران، مطبعة الحيدري، 1396 ق.
فاكر ميبدي، محمّد، قواعد التفسير لدي الشّيعة و السّنة، قم، المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلاميّة، 1428ق.
فراهيدي، خليل بن احمد، كتاب العين، چ دوم، بي جا، موسسة دارالهجرة، 1409 ق.
فضل الله، سيدمحمدحسين، تفسير من وحي القرآن، بيروت، دار الملاك للطباعة و النشر، 1419 ق.
فيّاض، محمداسحاق، محاضرات في اصول الفقه(تقريرات درس مرحوم خوئي)، چ سوم، قم، دارالهادي للمطبوعات، 1410 ق.
فيروزآبادي، سيدمرتضي، عناية الاصول، قم، فيروزآبادي، 1400 ق.
فيومي، محمدبن احمد، مصباح المنير بي نا، بي جا، بي تا.
قمي، ميرزاابوالقاسم، قوانين الاصول، قم، المكتبة العلمية الاسلامية، 1378 ق.
كاظمي، محمدعلي، فوائد الاصول(تقريرات درس مرحوم محمدحسين نائيني)، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، 1409 ق.
كليني، محمدبن يعقوب، الكافي، چ پنجم، تهران، داركتب الاسلامية، 1363 ش.
لجنة تأليف القواعد الفقهية و الاصولية التابعة لمجمع فقه اهل البيت(ع)، قواعد اصول الفقه علي مذهب الامامية، قم، مركز الطباعة و النشر لمجمعي العالمي لاهل البيت(ع)، 1423 ق.
مجاهد، سيدمحمد، مفاتيح الاصول، قم، موسسة آل البيت(ع)، بي تا.
مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، چ دوم، بيروت، موسسة الوفاء، 1403 ق.
مروج، سيدمحمدجعفر، منتهي الدراية، قم، دارالكتاب جزايري، 1415 ق.
مشكيني، علي، اصطلاحات الاصول، چ پنجم، قم، دفتر نشر الهادي، 1413 ق.
مصطفوي، حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، تهران، بنگاه نشر و ترجمه كتاب، 1360.
مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، چ دوم، قم، مكتب الإعلام الاسلامي، 1415 ق.
ـــــ ، المنطق، قم، موسسة النشر الاسلامي، بي تا.
مفيد، محمدبن محمدبن نعمان، الارشاد في معرفه حجج الله علي العباد، چ دوم، بيروت، دارالمفيد للطباعة و النشر و التوزيع، 1414 ق.
مؤدب، سيدرضا، مباني تفسير قرآن، قم، دانشگاه قم، 1386.
موسسة النشر الاسلامي، معجم فروق اللغة، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، 1412 ق.
واعظ حسيني، سيدمحمد سرور، مصباح الاصول(تقريرات درس مرحوم سيدابوالقاسم خوئي)، قم، مكتبة الداوري، 1409 ق.
هاشمي شاهرودي، سيدمحمود، بحوث في علم الاصول(تقريرات درس شهيد سيد محمد باقر صدر)، قم، موسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي، 1417 ق.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :

درباره علامه محمد حسین طباطبایی

علامه طباطبائی، فیلسوف، عارف، مفسر قرآن، فقیه و اسلام شناس قرن بود. مظهر جامعیت، اوج اندیشه، بلندای معرفت، ستیغ صبر و شکیبایی و سینه سینای اسرار اولیای الهی بود. زمین را هرگز قرارگاه خود نپنداشت؛ چشم به صدره المنتهی داشت و سرانجام در بامدادی حرن انگیز چهره از شیفتگان و مریدان خود مستور ساخت و آنان را که از شهد کلام و نسیم نگاه و فیض حضورش سرمست بودند در حسرتی ابدی باقی گذارد.
allameh@allametabatabaei.ir
021-81202451
تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، نبش حجت دوست، پلاک 12